Feeds:
Kiriman
Komen-komen

Archive for November 2012

Intima’ atau penggabungan ke dalam mana-mana Harakah Islamiah adalah merupakan perkara pokok dan domain bagi memastikan kelangsungan gerakan islam. Intima’ atau penggabungan  ini adalah penggabungan seorang akh ke dalam Harakah Islamiah secara aqaidi [ berdiri atas keimanan dan prinsip], bersifat kulliy [total], berciri masiri [ untuk selama-lamanya] yang melibatkan intima’ fikri, intima’ harakiy @ tandhimi dan juga intima’ syuuri.

Syeikh Fathy Yakan menyatakan :

Dia mengetahui bahawa penggabungannya ini bukan sekadar penggabungan berdasarkan kelahiran atau warisan. Tetapi dia memahami Islam dan memahami bahawa bekerja untuk Islam adalah isu paling genting yang menentukan kesudahan dirinya; Islam dan bekerja untuk Islam merupakan risalah hidupnya, di mana dia diciptakan untuk melaksanakan risalah tersebut di dunia ini. Begitu juga, kebahagiaan dirinya di dunia dan akhirat hanya tercapai dengan memberikan komitmen kepada Islam dan melaksanakan tuntutan Islam. Sebarang pelanggaran atau kecuaian dalam perkara ini akan diikuti oleh dosa, perhitungan amal dan pembalasan”

Intima’ ini menjadikan setiap akh yang menggabungkan dirinya di dalam jamaah memiliki wa’yu kulli [kesedaran total] dan basiroh wadhihah [kejelasan ] sehingga akh ini menjadi rakaiz islamiah kepada jamaah. Penggabungan ini menjadikan akh tadi meleburkan kepentingan peribadi untuk kepentingan jamaah [ izabah maslahah syaksiah li maslahtil jamaah] sehingga ia mengerahkan seluruh potensi diri, jiwa raga, pemikiran untuk mencapai objektif jamaah ke arah mencari mardhatillah demi merealisasikan tamkin deenilillah di muka bumi. Untuk itu akh tadi wajib percaya [ seqah] dengan matlamat, wasilah dan jalan amal yang digariskan oleh jamaah mengikut adab-adab amal jamaie iaitu ukhuwwah, tsiqah, taat, syura, istisyarah, isti’zan, indhibat, amal kerahsian dan terbuka serta tanasuh. Intima’ ini lahir dari hati yang rela dan sedar akan adabiyat harokiyyah dan kewajipan memahami bahawa menegakkan Islam perlu secara amal berjamaah [amal kolektif] sehingga dia tajarrud untuk dakwah dan fikrahnya.

Intimak fikri bermaksud seorang akh yang menggabungkan dirinya ke dalam jamaah perlu mengikat pemikirannya mengikut neraca jamaah, pandangan dan syura jamaah yang diputuskan mengikut adabiyat syariyyah dan adabiyat tandhimiyah. Ini bagi mengelakkan berlaku perselisihan pendapat dan kecelaruan aliran fikrah yang akan mewujudkan tanzim di dalam tanzim. Ia juga menghasilkan wehdatul fik [kesatuan pemikiran] di dalam menangani mana-mana isu dan menggarap polisi-polisi jamaah.

Intima’ Harokiy atau Tandhimi pula ialah bermaksud seorang akh perlu mengikat dirinya dengan peraturan kerja jamaah [adabiyat harokiyah @ tandhimiyah] serta berpegang kepada 10 arkanul Bai’ah. Keterikatan ini menjadikan akh adalah seorang yang berdisiplin, mengutamakan keputusan-keputusan jamaah, melaksanakan tugas jamaie dan tandhimi secara sempurna dan mengelakkan jamaah kepada perpecahan dan lambat mencapai objektifnya.

Manakala intima’ syu’uri ialah setiap akh memiliki rasa kebersamaan, rasa kekitaan di dalam menjayakan agenda jamaah. Syu’ur ini terbit dari kedalaman rasa ukhuwwah dan thiqah yang tinggi terhadap para pimpinan dan sesame ahli. Tahap yang paling rendah ialah salamatus as-sadr [berlapang dada] manakala martabat tertinggi ialah ithar. [ mengutamakan saudaranya melebihi dari dirinya ].

Intima’ jamaie mestilah lahir dari kejelasan titik tolak yang suci [ wudhuh sofa’ al-ibtidak] bagi memastikan akh tadi memberikan sumbangan dan thabat intima’nya. Tanpa titik tolak yang betul akan terdedah kepada gejala inhirof [ penyelewengan], kegelinciran  dan futur. Kata salafussoleh :

“ Ma dholla ahadukum fi toriq illa bi fasadil ibtida’, fa inna fasadal ibtidak yuathiru fil intihak..”

[ Tidaklah sesat atau menyeleweng salah seorang dari kalangan kamu di jalan ini kecuali bermula dari permulaan yang salah, kerana permulaan yang salah akan mempengaruhi pada pengakhirannya..]

Justeru, mana-mana akh yang menggabungkan dirinya ke dalam jamaah perlu mengingatkan dirinya saat dia melangkah ke hari pertama bersama gerombalan jamaah ini. Adakah dia bersama jamaah ini dengan tujuan-tujuan peribadi yang lain, atau sekadar meraih sokongan dan populariti atau mendapat habuan pangkat dan jawatan atau sebagainya. Intimak ini mestilah lahir dari asas syarie iaitu berpaksikan dorongan al-quran dan taujihat nabawiyah yang meng’asolah’kan kesyari’yyahannya berintimakkan di dalam  jamaah.

Intimak’ ini bermaksud seorang akh bersedia untuk tenggelam dan larut di dalam lingkungan amal islami secara berjemaah dan tersusun. Akh tadi menjadi anggota kepada Harakah  Islamiah yang dia menyakini risalah jamaah tersebut dan berusaha mencapai makna intimak kepada jamaah tersebut dengan menyempurna dan memenuhi tuntutan dan syarat-syarat penggabungan tersebut.

As-Syeikh Mustafa Mahsyur di dalam bukunya ‘Bainal Qiyadah wal Jundiyah’ menjelaskan tuntutan intima’ jamaie seperti berikut :

1.     Beriman Kuat dengan Amal Jamaie dan Tuntutannya

Syarat ini menuntut agar tugas ini menguasai dirinya dan menjadi fokus utamanya. Dalam perkara ini, kami bawakan kata-kata as-Syahid Hasan al-Banna:

“Sesungguhnya tugas seorang Islam sejati dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta‘ala dalam satu ayat al-Quran, kemudian diulang oleh al-Quran dalam beberapa ayat. Ayat yang meliputi tugas orang Islam dalam kehidupan tersebut ialah firman Allah Tabaraka wa Ta‘ala:

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya Dia lah yang memilih kamu (untuk mengerjakan suruhan agamanya); dan Dia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama, agama bapa kamu Ibrahim. Dia menamakan kamu: “orang-orang Islam” semenjak dahulu dan di dalam (al-Quran) ini, supaya Rasulullah (Muhammad) menjadi saksi yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu, dan supaya kamu pula layak menjadi orang-orang yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang yang benar dan yang salah). Oleh itu, dirikanlah sembahyang, dan berilah zakat, serta berpegang teguhlah kamu kepada Allah! Dia lah Pelindung kamu. Maka (Allah yang demikian sifat-Nya) Dia lah sahaja sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Pemberi pertolongan. (al-Hajj: 78)

2.       Meletakkan Segala Urusan Kehidupannya untuk Kepentingan Amal Da’wah

Segala urusan peribadinya seperti pekerjaan, tempat tinggal, perkahwinan, permusafiran dan lain-lain adalah tunduk kepada kepentingan da’wah, di mana semua perkara tersebut tidak melemahkan produktivitinya untuk da’wah.

Dia juga perlu menyiapkan diri dalam segala aspek dan elemennya agar menjadi alat yang efektif dan baik untuk jama‘ah merealisasikan objektif dan cita-cita yang diidamkan. Berkenaan pengertian ini, as-Syahid Hasan al-Banna berkata:

Sesungguhnya Islam berhajat kepada individu mempunyai perasaan yang peka merasai kecantikan dan keburukan, ketajaman akal yang sahih mampu mengenal betul dan salah, kemahuan yang tegas, tidak lemah dan berlembut dalam soal kebenaran dan jasmani yang sejahtera mampu melaksanakan bebanan kewajipan kemanusiaan dengan sebaik-baiknya. Dia menjadi alat yang baik untuk merealisasikan kemahuan yang baik, membantu kebenaran dan kebaikan”

3.       Mempastikan Keikhlasan Niatnya Demi Allah

Seorang Akh yang memiliki komitmen jamaie akan menjadikan percakapan, perbuatan dan seluruh jihadnya meletakkan tujuan untuk Allah, mencari keredhaan dan ganjaran baik-Nya. Dia tidak memandang kepada keuntungan, keterampilan, kemegahan, gelaran, kemajuan atau kemunduran. Ini bermakna, dia merupakan tentera akidah dan gagasan, bukan tentera sesuatu tujuan dan kepentingan. Kerana Allah Ta‘ala hanya menerima amalan yang ikhlas semata-mata kerana-Nya.

4.       Komited dengan Kefahaman Islam yang Sahih dan Syumul

Iaitu kefahaman yang diterima dan dijadikan titik pertemuan oleh jama‘ah, bersih daripada penjuzukan, penyelewengan atau kesilapan. Seorang individu mestilah komited dengan kefahaman ini. Dia tidak boleh mengizinkan kemunculan pelbagai aliran pemikiran yang berbeza di dalam jama‘ah, lalu berlaku perpecahan. Bahkan setiap individu menjadi penjaga yang amanah terhadap kefahaman ini daripada mana-mana penyelewengan atau perubahan.

5.       Komited dengan Jalan dan Langkah-langkah Amal Islam sebagaimana yang Ditetapkan oleh Jama‘ah untuk Merealisasikan Objektifnya yang Agung

Iaitu dengan menyediakan individu Islam contoh dan sebenar, rumahtangga Islam yang komited dengan ajaran Islam dan dibina di atas asas taqwa sejak awal pembentukannya. Begitu juga menyediakan masyarakat Islam yang didokong oleh tunggak yang terdiri daripada individu dan rumahtangga Islam ini. Agar masyarakat ini menjadi tapak yang kukuh lagi kemas untuk kerajaan Islam tertegak di atasnya. Usaha ini disem­purna­kan di peringkat semua bangsa yang menganut Islam. Kemudian semua kerajaan Islam ini bersatu untuk membentuk negara Islam sejagat dikepalai oleh Khilafah Islamiyyah.

6.       Mempersiap dan Meneguhkan Diri untuk Ber­jihad di Jalan Allah dengan Jiwa dan Harta

Dia perlu tahu dengan penuh yakin, pencerobohan musuh Allah tidak akan berhenti dan objektif da’wah tidak akan tercapai kecuali dengan jihad di jalan Allah. Jihad adalah kefardhuan yang terus kekal hingga bila-bila. Oleh itu, dia mestilah sentiasa menyertakan niat jihad dan kecintaan untuk mati syahid secara berterusan. Dia juga mesti mempersiapkan diri dengan komited mempraktikkan sifat orang beriman, agar dia berjaya melaksanakan kontrak perjanjian yang menguntungkan dengan Allah.

Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan (balasan) bahawa mereka akan beroleh Syurga… (at-Taubah: 111)

Dia hendaklah berwaspada terhadap tarikan dunia berbentuk keseronokan dan perhiasan, menjauhi pelbagai bentuk kemewahan, kerehatan dan seumpamanya. Supaya dia tidak terdedah kepada rasa keberatan dan cenderung kepada dunia apabila semboyan jihad dibunyikan. Akibatnya, dia menerima siksaan yang amat pedih dan Allah akan menukar­kan­nya dengan orang lain untuk melaksanakan kewajipan jihad. Dia perlu tahu, Allah tidak memerlukan diri dan jihadnya:

Dan sesiapa yang berjuang (menegakkan Islam) maka sesungguhnya dia hanyalah berjuang untuk kebaikan dirinya sendiri; sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak berhajatkan sesuatupun) daripada sekalian makhluk. (al-‘Ankabut: 6)

7.       Memiliki Keazaman untuk Berkorban

Iaitu keazaman untuk berkorban sama ada harta mahupun jiwa di jalan meninggikan kalimat Allah dan meneguhkan agama Allah di muka bumi. Dia juga menandatangani kontrak perjanjian yang menguntungkan dengan Allah:

Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan (balasan) bahawa mereka akan beroleh Syurga… (at-Taubah: 111)

Di sini Shuhaib ar-Rumi berkata: Ketika saya mahu berhijrah dari Mekah untuk bersama Nabi s.a.w. (di Madinah), Quraisy berkata: Wahai Shuhaib, kamu datang kepada kami dalam keadaan tidak berharta. Kemudian kamu keluar (Mekah) dengan harta kamu. Demi Allah, perkara ini tidak boleh berlaku sama sekali. Saya pun berkata kepada mereka: Apa pandangan kamu jika saya serahkan harta saya kepada kamu, apakah kamu melepaskan saya? Mereka menjawab: Ya. Oleh itu, saya pun menyerahkan harta saya kepada mereka. Lalu mereka melepaskan saya. Saya pun keluar (Mekah) sehingga sampai ke Madinah. Berita ketibaan saya sampai kepada Nabi s.a.w.. Baginda lantas bersabda: Shuhaib telah beruntung. Shuhaib telah beruntung. Baginda mengucapkannya sebanyak dua kali.

Oleh itu, seorang individu mestilah melatih dirinya untuk berkorban dengan apa saja yang mahal dan berharga di jalan Allah, tidak kedekut harta, tenaga, masa, ilmu atau jiwanya untuk da’wah. Kerana da’wah menuntut semua tersebut daripada dirinya, bukan sebahagian sahaja. Kemudian, segala kebaikan yang dipersembahkannya, dia akan mendapatinya di sisi Allah lebih baik dan lebih besar ganjarannya:

8.       Mempersiap dan Menguatkan Diri untuk Tetap Teguh di atas Jalan Da’wah

Dia mempersiapkan diri untuk tidak meninggalkan amalnya di dalam jama‘ah mahupun jihad untuk mencapai matlamatnya, walau betapa lama tempoh, berpanjangan tahun dan banyak halangan. Dia tetap demikian, sehingga bertemu dengan Allah dalam kebaikan tanpa menukar atau mengubah janjinya dengan Allah. Oleh itu, dia mendapat ganjaran orang yang jujur:

Di antara orang-orang yang beriman itu, ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikan­nya kepada Allah (untuk berjuang membela Islam); maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu (lalu gugur syahid), dan di antaranya ada yang menunggu giliran; dan mereka pula tidak mengubah (apa yang mereka janjikan itu) sedikitpun. (Berlakunya yang demikian) supaya Allah membalas orang-orang yang benar disebabkan kebenaran mereka, dan menyeksa orang-orang yang munafik jika Dia kehendaki, atau Dia menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (al-Ahzab: 23-24)

9.       Mengikhlaskan Wala‘ kepada Da’wah

Dia membersihkan diri daripada wala‘ kepada prinsip dan peribadi yang lain daripada da’wah, sekalipun mereka merupakan kerabatnya yang paling dikasihi:

Sesungguhnya adalah bagi kamu pada bawaan Nabi Ibrahim (a.s) dan pengikut-pengikutnya – contoh ikutan yang baik, semasa mereka berkata kepada kaumnya (yang kufur ingkar): “Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah yang lain daripada Allah; kami kufur ingkarkan (segala penyembahan) kamu dan (dengan ini) nyatalah perasaan permusuhan dan kebencian di antara kami dengan kamu selama-lamanya, sehingga kamu menyembah Allah semata-mata..”(al-Mumtahanah: 4)

Tajarrud (Membersihkan diri daripada kepentingan dan prinsip yang lain daripada kepentingan dan prinsip dakwah, serta dedikasi tanpa berbelah bagi) kepada da’wah Allah ini adalah perkara wajib dan asasi untuk menjamin penerusan amal dan aktivisnya, tanpa terdedah kepada pengabaian dan pembubaran. Ia juga amat diperlukan untuk menghindari berlaku dua wala‘ dan kemudharatan yang akan berlaku berpunca daripadanya.

10.     Menjadikan Slogannya: Baiki Dirimu dan Da’wahlah Orang Lain

Oleh itu dia terus dan sentiasa berusaha meningkatkan dirinya. Usaha ini adalah satu langkah mendekati Allah dan menjadi pembantu untuknya meneruskan perjalanan, mengatasi halangan dan mengelakkan penyimpangan. Dia hendaklah mengambil berat untuk mengambil bekalan taqwa dalam menjalani perjalanan da’wah. Dia mestilah menitik­beratkan penjagaan waktu, teratur dalam urusannya, berguna kepada orang lain, mampu mencari sumber kehidupan, bermujahadah terhadap dirinya, berwaspada daripada dugaan harta, anak, isteri dan lain-lain perhiasan dunia.

Begitu juga, dia mestilah prihatin terhadap rumahtangga dan keluarganya. Oleh itu dia memilih dengan sebaik-baiknya calon isteri, memperelokkan interaksi dengannya dan memastikan si isteri mendapat hak, melaksanakan kewajipan, patuh kepada ajaran dan adab susila Islam dalam segenap aspek kehidupan rumahtangga dan pakaian Islamnya. Begitu juga, dia memastikan isterinya patuh kepada ajaran Islam dalam soal halal haram dalam makanan, minuman dan pakaian. Dia mestilah mengambil berat memastikan mereka hidup dengan nilai-nilai da’wah, prihatin terhadap pendidikan anak-anak dan khadam.

Selain itu, dia juga perlu bersungguh-sungguh berda’wah kepada orang lain agar saf aktivis Islam yang jujur bertambah.

11.     Memenuhkan Hatinya dengan Harapan bahawa Masa Depan adalah Milik Islam

Harapan bahawa malam panjang yang diwakili oleh kezaliman dan kegelapan (jahiliyah) pasti ada penghujungnya. Harapan cahaya akan terbit menghapuskan kegelapan, diiringi oleh bantuan Allah, terhapus kebatilan dan tertegaknya agama Allah dengan teguh di muka bumi.

Dia tidak boleh melayan mana-mana rasa kecewa ekoran kekalahan dalam pertempuran menentang musuh. Kerana ini memberi pantulan yang merosakkan saf dan amal Islam. Dia hendaklah mengetahui kekalahan hakiki ialah kekalahan hati, iaitu apabila ia ditimpa rasa lemah yang mengakibatkan dia menyerah kalah dan tunduk. Dalam situasi sebegini, kita dapati Allah s.w.t. memandu hala tuju orang Islam dengan firman-Nya:

Dan janganlah kamu merasa lemah (dalam perjuangan mempertahan dan menegakkan Islam), dan janganlah kamu berdukacita (terhadap apa yang akan menimpa kamu), padahal kamulah orang-orang yang tertinggi (mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan) jika kamu orang-orang yang (sungguh-sungguh) beriman. (Ali ‘Imran: 139)

Allah terus memandu haluan mereka dalam ayat-ayat selepasnya sehinggalah Allah membawakan contoh ini:

Dan berapa banyak dari Nabi-nabi (dahulu) telah berperang dengan disertai oleh ramai orang-orang yang taat kepada Allah, maka mereka tidak merasa lemah semangat akan apa yang telah menimpa mereka pada jalan (agama) Allah dan mereka juga tidak lemah tenaga dan tidak pula mahu tunduk (kepada musuh). Dan (ingatlah), Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar. (Ali ‘Imran: 146)

Demikian juga, sombong dan ghurur tidak boleh menye­linap masuk ke dalam jiwa kita apabila Allah merealisasikan kemenangan kita ke atas musuh.

Selepas membentang perkara yang mesti dimiliki dan diamalkan dengan komited oleh individu dalam jama‘ah, boleh jadi ada faedahnya untuk kami sebutkan beberapa ucapan Imam al-Banna yang ditujukan kepada pemuda. Beliau berkata:

“Wahai pemuda, sesungguhnya suatu gagasan hanya berjaya apabila keimanan terhadap gagasan itu kuat, keikhlasan demi memperjuangkannya dipenuhi, semangat untuknya bertambah dan kesediaan yang mendorong pengorbanan dan usaha merealisasikannya wujud. Keempat-empat rukun ini: iman, ikhlas, semangat dan usaha hampir-hampir merupakan ciri khusus pemuda. Kerana asas kepada iman ialah hati yang bijaksana, asas kepada ikhlas ialah jiwa yang suci, asas kepada semangat ialah perasaan yang kuat dan asas kepada usaha ialah keazaman yang muda remaja. Semua ini hanya dimiliki oleh pemuda. Oleh itu, pemuda dulu dan sekarang adalah tiang kebangkitan kepada setiap bangsa, rahsia kekuatan kepada setiap kebangkitan dan pembawa panji kepada setiap gagasan ”.

”…Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. (al-Kahf: 13)”

Kefahaman yang mendalam terhadap intima’ jamaie ini akan menjadikan akh tadi seorang akh yang memiliki sifat kejantanan da’ie [rajulah], tahan lasak menghadapi ujian dan mehnah dakwah, tidak mudah putus asa dan lemah semangat serta tidak mudah merajuk dan ambil hati. Dia adalah seorang yang komited, berdidikasi, berdisiplin, proaktif, sentiasa ke depan, jiddiyah dan memiliki himmah ’aliyah bahkan menggunakan segala potensi diri untuk terus berkontribusi kepada dakwah dan jamaah. Slogan yang terlukis di mindanya  ’ad-dakwah qobla kulli syai’ [ dakwah mendahului segala-galanya di dalam kehidupan].

Senario Amal tanpa Intima’ Jamaie

 • Ada akh  yang melanggar keputusan syura dan ini  membantut pencapaian matlamat jamaah.
 • Timbul konflik dalaman dan fitnah di dalam jamaah dan muncul kumpulan-kumpulan dan aliran yang berbagai-bagai.
 • Ada akh yang mengutamakan projek-projek peribadi dari projek-projek jamaah. Dia komited menjayakan projek peribadi berbanding masuliyah jamaiyyah yang dipertanggungjawabkan. Kadang-kadang dia beralasan menjayakan projek peribadi untuk kepentingan jamaah tetapi apabila dia berjaya dia terus meninggalkan jamaah.
 • Ada akh yang bersikap longgar terhadap adabiyat jamaie, tidak istisyar, tidak isti’zan, lemah taat dan thiqah, kurang berdisiplin dan kering ukhuwah dan ruh tanasuh.
 • Ada akh yang membuat keputusan atas neraca peribadi tanpa menimbang kepada neraca syarie dan jamaie terutama soal bait muslim, kerjaya, pengurusan hidup dan urusan akademik.
 • Ada akh yang lemah wajibat fardi sehingga tidak menjadi contoh unggulan kepada masyarakat. Akh tadi hilang zatiah dai’yah.
 • Lemah usaha tajmik dan dakwah sehingga melambatkan pencapaian objektif jamaah.
 • Ada akh yang sibuk dengan dunia kerjaya, mengejar pangkat dan kedudukan di tempat kerja sehingga melemahkan keterikatannya dengan jamaah. Dia hebat di alam kerjaya tetapi culas di alam tarbiyah dan dakwah.
 • Ada akh yang mudah merajuk, cepat berasa hati dan manja di dalam amal, tidak gentleman di dalam memikul tugas dakwah dan jamaah.
 • Ada akh yang berfikir dan bertindak tanpa berdasrkan dhawabit syarak di dalam perkara-perkara berkaitan jamaah dan ijtihad jamaie seperti isu tahaluf, penglibatan di dalam kerajaan dan sebagainya.
 • Terpengaruh dengan pemikiran Islam Moderat mengikut acuan barat, bersikap liberal dan toleransi di dalam isu-isu yang melibatkan kepentingan umat.
 • Ada akh yang tidak memposisikan dirinya sejajar dengan keperluan dan objektif jamaah.
 • Ada akh yang menyeleweng  di jalan dakwah dari sudut manhaj bergerak, jalan kerja dan asolah tarbiyah.

Justeru usaha membangun, menjana dan menggarap Intima’ Jama’ie di dalam mana-mana Harokah Islamiah adalah menjadi satu kemestian [Hatman Maqdhiyya]. Ia penting bagi meneruskan maknawiyat dan haywiyat jamaah dan peranannya bagi memastikan jamaah terus utuh, mampu berdepan dengan cabaran semasa, kepemimpinan berwibawa serta pengikut yang memiliki kesetiaan kepada dakwah dan jamaah [al-wafa’ bi dakwah wal jamaah].

Sesungguhnya intima’ ini akan lahir apabila membumi akidah yang kuat, iman yang mendalam dan kefahaman yang terperinci. Intima’ ini adalah intima’ mabdai [berprinsip] bukan atas dasar kepentingan diri, ia juga intima’ yang abadi yang tidak terhad kepada tempoh tertentu. Intima’ ini bersifat masiri yangtidak ada dibelakangnya mana-mana agenda dan kepentingan. Ia adalah syarat yang membenarkan kesetiaan kepada dakwah sebagaimana para Sahabat r.a  yang membenarkan janji setia pada dakwah. Firman Allah di dalam surah al-Ahzab ayat 23 yang bermaksud :

< dari kalangan orang yang beriman ada terdapat para rijal yang telah membenarkan janjinya dengan Allah, sebahagian ada yang telah gugur [syahid] dan sebahagiannya pula sedang menunggu untuk mati syahid, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janji mereka >

Advertisements

Read Full Post »